Kế hoạch Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập xã Diễn Phúc, công bố Quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kỷ niệm 79 năm cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9

Thứ sáu - 28/06/2024 15:16
xem và tải văn bản tại đây
/uploads/news/2024_06/ke_hoach_to_chuc_cac_hoat_dong20240624045918272_signed.pdf
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ DIỄN PHÚC
 
   
Số: 199/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
Diễn Phúc, ngày  24  tháng 6 năm 2024
 
KẾ HOẠCH
 Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập xã Diễn Phúc, công bố Quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kỷ niệm 79 năm cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9
 
 
 
          Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 13/3/2024 của UBND xã Diễn Phúc về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã Diễn Phúc và Công bố quyết định xã Diễn Phúc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; được sự cho phép về chủ trương của BCĐ tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã Diễn Phúc và công bố Quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. UBND xã Diễn Phúc xây dựng kế hoạch Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập xã Diễn Phúc, công bố Quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kỷ niệm 79 năm cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1. MỤC ĐÍCH
  - Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm ôn lại truyền thống hào hùng, nhưng cống hiến đầy hy sinh và gian khổ để có được Diễn Phúc 70 năm như ngày hôm nay, đông thời tôn vinh thành quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Diễn Phúc đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao; biểu dương các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho địa phương trong 70 năm qua và quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phát huy những thành quả để từ đó tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới bền vững hơn.
- Thông qua các hoạt động tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm nổi bật ý nghĩa của cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9. Tuyên truyền cho cán bộ Đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức rõ về chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của công dân trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
- Góp phần đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội xã nhà phát triển.
- Tiếp tục phát huy tinh thần ngày Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9 năm nay trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội địa phương.
1.2. YÊU CẦU
   - Nội dung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm thành lập xã và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đảm bảo mang tính thuyết phục và chất lượng, nêu bật được lịch sử truyền thống xưa và nay của quê hương Diễn Phúc, nêu bật những mặt tích cực, những tấm gương sáng, những tập thể cá nhân gương mẫu có cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả. Cập nhật thường xuyên và viết tin bài tuyên truyền
- Các hoạt động phải tiến hành đồng bộ, kết hợp hài hòa với các nhiệm vụ chính trị thường xuyên và phù hợp với tình hình địa phương.
- Các hình thức hoạt động văn hoá - thông tin - thể thao phải được diễn ra sôi nổi, các hình thức đa dạng, hấp dẫn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tạo không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
2.1. NỘI DUNG THỰC HIỆN
2.1.1. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao
Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập xã Diễn Phúc, công bố Quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kỷ niệm 79 năm cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Trong đó:
+ Tổ chức giải bóng chuyền Công – Nông – Binh (Nam): đội bóng chuyền nam 06 xóm.
+ Tổ chức đêm Hội diễn văn nghệ quần chúng (khuyến khích nhiều thành phần nhân dân tham gia): chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Số tiết mục: mỗi xóm 02 tiết mục.
Mời trường Tiểu học, trường Mầm non tham gia mỗi trường 1 – 2 tiết mục.
+ Tổ chức các hoạt động Ngày hội thiếu nhi: Đoàn thanh niên có kế hoạch triển khai cụ thể.
+ Tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã Diễn Phúc, công bố Quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: chương trình văn nghệ 40 phút. (Có chương trình riêng): Điều động giáo viên, học sinh, phụ nữ, đoàn thanh niên tham gia tốp múa.
2.2.2. Hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động
- Sử dụng các hình thức tuyên truyền đa dạng, gồm: Tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh, trang thông tin điện tử, facebook, zalo…; treo cờ, các bảng biển, cụm cổ động, băng rôn, khẩu hiệu tại cơ quan, nghĩa trang liệt sỹ, các tuyến đường công cộng, sân vận động, nhà văn hóa ở các đơn vị xóm; tuyên truyền thông qua các cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…
- Nội dung tuyên truyền tập trung lịch sử vẻ vang và ý nghĩa to lớn của cuộc Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh; tuyên truyền về quá trình lịch sử 79 năm hào hùng và vẻ vang của nước CHXHCN Việt Nam; tuyên truyền truyền thống cách mạng, anh hùng. Tuyên truyền quá trình xây dựng và những thành quả phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà trong 70 năm qua.
Khẩu hiệu tuyên truyền:
- Chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập xã Diễn Phúc (1954-2024) và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao!
- Thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”!
- Xây dựng nông thôn mới nâng cao là góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân!
- Nông thôn phát triển, nông thôn văn minh, nông thôn giàu đẹp!
- Nông thôn mới, sức sống mới, diện mạo mới!
- Xây dựng Nông thôn mới nâng cao là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân!
- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945-19/8/2024) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-02/9/2024).
- Tinh thần cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 muôn năm!
- Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
- Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
2.2.3. Các hoạt động khác
a. Tổ chức tổng dọn vệ sinh, chỉnh trang cơ quan, công sở, sân vận động, các xóm, cơ quan, đơn vị trên địa bàn
 Phát động và tổ chức cho nhân dân tổng dọn vệ sinh môi trường, làm sạch đường làng, thôn, xóm.
Các cán bộ, công chức, viên chức tổ chức tổng dọn vệ sinh khu vực tổ chức các hoạt động.
Các nhà trường, trạm y tế, các xóm chỉnh trang lại cơ quan, nhà văn hóa, các trục đường chính của đơn vị mình.
b. Các hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội
Tăng cường truy quét các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội: cảnh giác cao với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Có kế hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong và sau lễ.
2.2.4. Thời gian, địa điểm thực hiện
a. Thời gian thực hiện công tác tuyên truyền
Tuyên truyền trực quan : từ ngày 10/8/2024 triển khai việc treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ, pano, áp phích từ xã, xóm, nhân dân và hoàn thành các nội dung trước ngày 15/8/2024.
Tuyên truyền qua hệ thống Truyền thanh, trang thông tin điện tử, facebook, zalo và các phương tiện thông tin đại chúng khác: từ ngày ban hành văn bản cho đến ngày 05/9/2024.
b. Thời gian tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao
+ Giải bóng chuyền Công – Nông – Binh (Nam): từ ngày 05 – 09/8/2024
+ Tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã Diễn Phúc, công bố Quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao sáng ngày 24/8/2024 (Sáng thứ 7)
+ Tổ chức các hoạt động Ngày hội thiếu nhi ngày 25/8/2024 (Chủ nhật) (Dự kiến)
+ Tổ chức đêm Hội diễn văn nghệ quần chúng tối 25/8/2024 (Tối chủ nhật) (Dự kiến)
(Thời gian cụ thể BTC sẽ thông báo bằng văn bản sau)
c. Địa điểm
- Địa điểm tổ chức đêm diễn văn nghệ, Ngày hội thiếu nhi: tại sân vận động xã Diễn Phúc.
- Địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã Diễn Phúc, công bố Quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: tại hội trường UBND xã.
- Địa điểm tổ chức giải bóng chuyền tùy vào tình hình cụ thể Ban tổ chức sẽ thông báo sau.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
3.1. Tiểu Ban tuyên truyền
Chịu trách nhiệm xây dựng các nội dung tuyên truyền và triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch.
Các thành viên trong tiểu ban phụ trách các xóm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung và báo cáo về BCĐ xã về tiến độ thực hiện của các đơn vị.
3.2. Công chức Văn hóa – Xã hội
- Tham mưu xây dựng kế hoạch Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập xã Diễn Phúc, công bố Quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kỷ niệm 79 năm cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9 và các nội dung liên quan đến các hoạt động.
- Tăng cường truyền thanh và tiếp âm các chương trình chuyên đề về ngày kỷ niệm.
- Phối hợp Đoàn thanh niên trong các hoạt động chào mừng: bóng chuyền, đêm văn nghệ quần chúng và các hoạt động khác.
3.3. Đoàn thanh niên
- Chịu trách nhiệm tham mưu, xây dựng kế hoạch cụ thể cho hoạt động Ngày hội thiếu nhi và triển khai thực hiện. Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhất là lực lượng đoàn thanh niên trong việc tổ chức các hoạt động chào mừng ngày lễ.
- Điều động lực lượng tham gia các nội dung theo kế hoạch.
- Phối hợp với công chức văn hóa trong việc tham mưu, thực hiện các hoạt động chào mừng.
- Chỉ đạo 100% các xóm tham gia “Ngày hội thiếu nhi” với các hoạt động: Duyệt Nghi thức Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, văn nghệ, bóng chuyền nam vào dịp chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập xã Diễn Phúc, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9.
3.4. Mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội
- Chịu trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phối hợp vận động nhân dân treo cờ đảng, cờ tổ quốc. Vận động con em hội viên mình tham gia đầy đủ các hoạt động ở đơn vị mình.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phân công ở các đơn vị để đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động kỷ niệm.
- Căn cứ tình hình thực tế, các cấp hội xây dựng chương trình hành động bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể như: phát động vệ sinh môi trường; các chương trình vận động gây quỹ tặng học sinh nghèo trong năm học mới; hỗ trợ bà con gặp khó khăn…vv.
- Các đoàn thể phối hợp với các xóm cử vận động viên tham giải bóng chuyền, văn nghệ quần chúng theo kế hoạch.
3.5. Ban công an
- Tham mưu xây dựng kế hoạch tăng cường công tác giữ gìn trật tự trị an trong cộng đồng dân cư, an ninh trật tự trong thôn xóm, không để xẩy ra tình trạng trộm cắp, gây gổ, đánh đập nhau, tai nạn giao thông trước, trong và sau dịp lễ.
- Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.
- Phối hợp với BCH quân sự xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo ANTT tại thời điểm diễn ra các hoạt động.
3.6. Các cán bộ, công chức cấp xã
 Căn cứ chức nhiệm vụ được phân công để thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm. Thực hiện tốt việc tuyên truyền tổng vệ sinh, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại đơn vị mình phụ trách.
3.7. Các xóm
- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tại đơn vị mình. Tham gia các nội dung theo kế hoạch. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức tạo không khí cho ngày lễ. Treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ, tổng dọn vệ sinh trên toàn đơn vị theo thời gian quy định.
- Ban công tác mặt trận xóm chịu trách nhiệm chỉ đạo đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho các cháu thiếu niên, nhi đồng theo hướng dẫn của Đoàn thanh niên xã.
- Tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ về mọi mặt và huy động các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động. Đặc biệt kêu gọi ủng hộ kinh phí nhằm động viên kịp thời cho các cháu, đội bóng, đội văn nghệ tham gia các hoạt động.
- Tổ chức tuyên truyền Vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại gia đình và đường liên thôn. Tổ chức nhân dân tổng dọn vệ sinh, tháo dỡ băng rôn, cờ cũ trang trí băng rôn, khẩu hiệu (theo các nội dung trên), cờ mới ở nhà văn hóa, các tuyến đường chính của đơn vị mình.
- Tăng cường công tác vệ sinh, khử khuẩn trên địa bàn xóm, đơn vị, hộ gia đình để vừa tạo cảnh quan xanh sạch đẹp chào mừng ngày lễ.
3.8. Các nhà trường, trạm y tế
- Các nhà trường chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở các em học sinh tham gia tập luyện các nội dung tại các đơn vị xóm. Trang trí cơ quan, đơn vị để chào mừng ngày lễ. Trường Tiểu học, trường Mầm non tham gia các hoạt động theo kế hoạch cụ thể của Đoàn thanh niên xã.
- Trạm y tế bố trí, phối hợp để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe, cho các em tham gia các hoạt động. Tổng dọn vệ sinh, trang trí cơ quan.
Trên đây là kế hoạch Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập xã Diễn Phúc, công bố Quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kỷ niệm 79 năm cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân và thành phần liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai có vấn đề chưa rõ hoặc phát sinh liên hệ trực tiếp đ/c Hảo (CCVH) để báo cáo BTC chỉ đạo đạo thực hiện./.
  
Nơi nhận:                                                                                              
- Ban chỉ đạo, Ban tổ chức(b/c);
- Thành viên tiểu ban tuyên truyền;
- Trạm y tế, các nhà trường;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Các xóm;
- Lưu VP.UBND.                                                     
 
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 đã ký
 
Mai Đức Cương
 
                                                                                           
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Hảo - Công chức VH-XH

Nguồn tin: dienphuc.dienchau.nghean.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây